OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Anilo Drinks s.r.o. se sídlem Masarykovo nám. 3, Říčany, 25101 identifikační číslo: 06703666 zapsané v obchodním rejstříku vedeném C 287474 vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 287474 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.aldrinks.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Anilo Drinks s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 20/3, Říčany, 25101, identifikační číslo: 0673666, zapsané v obchodním rejstříku vedeném C 287474 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 287474 dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou právnickou či fyzickou podnikající osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.aldrinks.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 

V rámci registrace (zaškrtnutá sekce “Fakturační údaje“) může kupující požádat o zpřístupnění zvýhodněných velkoobchodních cen pomocí zaškrtnutého pole “Mám zájem být velkoobchodním odběratelem.” Žádost je vyhodnocena prodávajícím a kupujícímu je buď povolen nákup za velkoobchodní ceny, žádost však může být prodávajícím s příslušným odůvodněním zamítnuta. Nákup za velkoobchodní ceny není sjednávám automaticky. Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží za maloobchodní ceny bez registrace, a to přímo z webového rozhraní obchodu.

 

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám a nákup zboží za zvýhodněné ceny třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně všeobecných obchodních podmínek), či v případě nečinnosti na účtu delším jak 1 rok.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou nákladů na dodání a balení zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího nebo v rámci uživatelského účtu (je-li kupujícím vytvořen), s označením „Přijetí objednávky“.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • platba v hotovosti při převzetí zboží,
  • platba na fakturu.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 2001 občanského zákoníku, lze od této kupní smlouvy o dodávce zboží, odstoupit jen z důvodů dle ustanovení § 2002, tj. porušení smluvních ujednání druhou smluvní stranou podstatným způsobem o němž strana porušující smlouvu již při uzavírání smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Přijatá plnění musí být vrácena bezodkladně po odstoupení od smlouvy. Výplata jakýchkoli částek prodávajícím bude provedena bezhotovostně na bankovní účet, jehož číslo je kupující povinen prodávajícímu sdělit.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Přeprava zboží prodávajícím kupujícímu může být realizována prostřednictvím přepravních společností, či vlastním závozem prodávajícího. Tyto podmínky se vždy sjednávají individuálně.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady s výjimkou vad, na něž byl kupující před koupí zboží upozorněn.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci popisující uplatněnou vadu zboží a práva z vadného plnění, která v souvislosti s ní kupující uplatňuje. Lhůta pro posouzení uplatnění vady prodávajícím začne plynout nejdříve po předání reklamovaného zboží kupujícím prodávajícímu.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě veřejnoprávních oprávnění, na jejichž základě byl proveden zápis předmětu podnikání společnosti v obchodním rejstříku.

Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu ve lhůtách uvedených u příslušného zboží, u zboží skladem zpravidla do 2-5 pracovních dnů v případě doručování v rámci České republiky, u ostatního zboží bude dodací lhůta sdělena na dotaz.

Prodávající může v případech, kdy se jedná o nákup zboží v hodnotě převyšující částku 10000 Kč požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Týká se to především zboží, které vzhledem k jeho specifičnosti nemusí mít trvale skladem. V tomto případě je Prodávající oprávněn dodat zboží až po uhrazení zálohové platby ve výši 50 %. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit celou kupní cenu zboží předem, respektive při převzetí zboží. Není-li dohodnuta platba na fakturu se splatností.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Zpracování osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, případně kontaktních osob kupujícího, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Kupující poskytuje ke zpracování své osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa případně adresy sídla či doručovací, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy včetně případného vedení uživatelského účtu (pokud kupující zvolil tuto možnost). Poskytnutí osobních údajů není povinné, avšak bez něj nelze uzavřít smlouvu a dokončit objednávku, resp. založit a vést kupujícímu uživatelský účet. Více informací na stránce o zpracování osobních údajů.

 

 

Při vytvoření uživatelského účtu kupující uděluje samostatně souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu výhradně pro účely vytvoření a vedení uživatelského účtu, jehož účelem je zvýšení uživatelského komfortu kupujícího (nákup bez opětovného vyplňování údajů, sledování nákupní historie) a umožnění nákupu za zvýhodněné velkoobchodní ceny. Tento souhlas lze odvolat žádostí o zrušení uživatelského účtu odeslanou na adresu info@aldrinks.cz, na jejímž základě bude uživatelský účet zrušen.

Prodávající může zasílat kupujícímu zprávy s novinkami a obchodními nabídkami vztahujícími se k dříve uzavřeným obchodům, avšak kupující může kdykoli přistoupit k odhlášení příjmu takových zpráv, a to prostřednictvím odkazu umístěného ve zprávě, případně e-mailem s vyjádřením odmítnutí zaslaným na adresu info@aldrinks.cz.

 

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změnách ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že případný udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího Anilo Drinks s.r.o., Masarykovo nám. 20/3, Říčany, 25101 nebo elektronickou poštou na adresu info@aldrinks.cz

Práva kupujícího jsou dále popsána v samostatné informaci o zpracování osobních údajů.

Prodávající na webových stránkách e-shopu https://www.aldrinks.cz zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. V případě souhlasu návštěvníka uděleného prostřednictvím samostatné lišty obsahující příslušné právní informace také pro marketing. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a případné spory budou rozhodovány soudy České republiky.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje prodávajícího: Anilo Drinks s.r.o. Masarykovo nám. 3, Říčany, 25101.

info@aldrinks.cz, tel. Číslo: 606 200 600

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10. 2018.